Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wagrowiec.piw.nowybip.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.10.2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.04.2020


 

Status zgodności pod względem ustawy:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.04.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Ranz

e-mail: dostepnosc.piw.wagrowiec@wp.pl

tel.: 67 268 56 47

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do RPO).


 

Dostępność architektoniczna

 • Inspekcja Weterynarii Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu mieści się przy ul. Berdychowskiej 54

 • Do budynku prowadzi jedno wejście poprzedzone schodami – brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 • Wejście od frontu budynku od ul. Berdychowskiej

 • W budynku znajdują się schody - brak windy

 • Po wejściu do budynku należy skierować się po schodach na I piętro

 • Obok budynku znajduje się parking

 • Można przyjść z psem przewodnikiem

 • Pracownicy nie posiadają wiedzy odnośnie języka migowego

 • Strona internetowa spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

 • Na stronie dostępna jest wersja kontrastowa

 • Na stronie internetowej dostępna jest opcja czytająca